كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

سيصد سؤال آموزشي از دستورنامه رابرت

ويرايش اول: 11 آبان 1394 ویرایش دوم: جمعه ۱۵ آبان
دو شنبه 2 نوامبر 2015 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

يكي از شرايط عضويت در انجمن ملي پارلمانتارين‌ها (كارشناسان قانون عرفي پارلمان) اين است كه متقاضيان عضويت دست كم به هفتاد درصد از يكصد سؤال امتحاني كه به صورت شبه‌تصادفي از ميان سيصد سؤال آموزشي انتخاب مي‌شود پاسخ درست بدهند. اين سيصد سؤال بر اساس حدود يكصد و بيست صفحه از كتاب هشتصد صفحه‌ای دستورنامه رابرت تنظيم شده‌اند كه در آن‌ها مبرم‌ترين و پرمصرف‌ترين قواعد قانون عرفي پارلمان (يا قواعد پيش‌گزيده‌ي اداره مجامع تصميم‌گيري)‌ به صورت كلي مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

لازم به تأكيد است كه اين افراد در مرحله اول به عنوان عضو عادي انجمن پذيرفته مي‌شوند و فقط هنگامي اجازه مي‌يابند تا قواعد دستورنامه رابرت را به ديگران آموزش بدهند كه به سيصد سؤال از ميان هزار و دويست سؤالي كه بر مبناي كل مطالب كتاب دستورنامه رابرت تنظيم شده است پاسخ درست داده باشند. افراد اخير به عنوان «عضو پروانه‌دار» شناخته مي‌شوند و اين اعضا نيز فقط هنگامي مي‌توانند به عنوان يك پارلمانتارين پروفشنال رياست جلسات مجامع تصميم‌گيري را بر عهده بگيرند و به عنوان مشاور در طراحي ساختار حقوقي سازمان‌ها و خلق آئين‌نامه‌هاي سازماني مشاوره بدهند كه به عنوان عضو «پروانه‌دار پروفشنال» از كميته‌ي مربوطه گواهينامه‌ دريافت كرده باشند. علت این همه سخت‌گیری در آموزش قواعد قانون پارلمان چیست؟

قانون پارلمان یک سیستم باز از مجموعه‌ی بسیار پیچیده‌ای از قواعد و رویه‌هاست که بر اساس یک مجموعه اصول خدشه‌ناپذیر بنا شده‌اند تا در کل فرانید‌های تصیم‌گیری گروهی حقوق اکثریت. اقلیت. افراد. غائبان و تمام این‌ها با هم به شکل متوازن و متناسب با وزن تعداد آرای هر زیر گروه تضمین شود. اما کسانی که قسمت‌های محدودی از قواعد قانون پارلمان را بیاموزند قادر به رعایت تمام حقوق تمام زیرگروه‌ها در داخل یک جمع نخواهند شد و به همین دلیل به اختلافات ناشی از احساس بی‌عدالتی دامن خواهند زد. در نتیجه تأکید می‌شود تمام کسانی که قرار است به عنوان پارلمانتارین خدمات خود را به بازار عرضه کنند باید صلاحیت این کار را کسب کرده باشند. درست مثل دانشجویان رشته‌های پزشکی که بعد از یک مرحله مشخص و گرفتن مجوز حق طبابت بیماران را خواهند یافت.

با اين مقدمات،‌ در ادامه ترجمه سيصد سؤال پارلماني كه بر مبناي ويرايش دهم كتاب دستورنامه رابرت تنظيم شده است تقديم علاقمندان مي‌شود. خاطر نشان می‌کند اين سؤال‌ها را دو نفر از اعضاي انجمن نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلماني (نماپ) آقايان پرهام رضايي و سامان عصرپوران ترجمه كرده‌اند كه به اين وسيله از زحمات آنان قدرداني مي‌شود.

البته،‌ صفحه‌آرايي، و ارجاع‌هاي الكترونيكي درون‌متني اين سند آموزشي به مرور تكميل خواهد شد و متن پي.دي‌.افي آن هم به زودي در همين جا تقديم علاقمندان مي‌شود. براي عضويت در الكتروگروه بحث در مورد اين سؤال‌ها نيز با آقاي پرهام رضايي مكاتبه كنيد يا به وي زنگ بزنيد. شماره وي: 03963724849

بديهي است يكي از شرايط عضويت در انجمن كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (انجمن كادرها)‌ نيز دادن پاسخ درست به بيش از هفتاد درصد از صد سوالي است كه از ميان اين سيصد سول انتخاب خواهند شد. متقاضيان ثبت‌ نام در مرحله دوم كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه نيز بايد - دست كم - همين شرط را احراز كرده باشند.

توجه:

  • پاسخ صحيح سؤال‌ها‌ي زير در صفحه‌ي آخر متن انگليسي اين سند آمده است و بعدا‌ً به متن فارسي آن نيز افزوده خواهد شد.
  • شماره‌هاي مندرج در ستون «صفحه كتاب» شماره صفحه متن پي.دي.افي ترجمه فارسي ويرايش دهم كتاب دستورنامه است كه به عنوان متن درسي در اختيار كارورزان كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت قرار مي‌گريد.
  • اگر اين شماره‌ها كليك خور باشند (كه در آينده و به مرور كليك‌خور خواهند شد)‌ پيوند آن، شما را به صفحه‌اي در همين وب سايت ارجاع مي‌دهد كه در باره همان سؤال توضيح داده است.
  • توجه داشته باشيد كه متن ترجمه شده ويرايش دهم كتاب - كه در اختيار كارورزان كارگاه‌‌ها گذاشته مي‌شود - نيز، رسمي و نهايي و معتبر نيست و فقط ترجمه ويرايش يازدهم كتاب معتبر است كه به زودي چاپ و منتشر خواهد شد.
  • سازمان‌هايي كه تصميم مي‌گيرند «دستورنامه رابرت» را به عنوان مرجعي پارلماني در اساسنامه‌ يا آئين‌نامه‌ي خود بگنجانند، فقط بايد به ترجمه ويرايش يازدهم اين كتاب استناد كنند.

اصطلاح های پارلمانی

جاگذاری. هر اصطلاح از «ستون الف» را، با قرار دادن حروف از «ستون ب» در رديف مقابل آن در ستون سوم معنا کنید.

گروه ۱:

رديفستون «الف»محل زدن علامتستون «ب»صفحه كتاب
۱ ختم جلسه - الف. قبول کردن / موافقت کردن 65
۲ تصویب کردن - ب. هیئت مدیره 118
۳ اجندا - پ. اتمام نشست 26
۴ اصلاح - ت. اصلاح لغوی یا معنایی 60
۵ .فرجام - ث. رأی شفاهی موافقت 67
۶ آری - ج. فرستادن به کمیته 44
۷ بورد - چ. مجمع نمایندگان 8
۸ آیین نامه - ح. قواعد پایه ای یک انجمن 12
۹ احاله یا ارجاع - خ. رأی گیری اعضا در مورد حکم رئیس 60 تا 61
۱۰ کنوانسیون د. دستورکار 6

گروه ۲:

رديفستون «الف»محل زدن علامتستون «ب»صفحه كتاب
۱۱ مذاکره - الف. گردهمایی رسمی منفرد 28
۱۲ اجلاس غیر علنی - ب. بیش از نصف آرا اخذ شده 92

۱۳. ـــــــــــــــــــ پیشنهاد ضمنی پ. طرح موضوع در مجمع
۱۴. ـــــــــــــــــــ روی میزگذاری ت. گروه بدون سازمان
۱۵. ـــــــــــــــــــ پیشنهاد اصلی ث. اقدامات مربوط به رویه در حال بررسی
۱۶. ـــــــــــــــــــ رأی اکثریت ج. مخفی بودن رویه
۱۷. ـــــــــــــــــــ نشست توده ای چ. کنار گذاشتن موقتی پیشنهاد اصلی
۱۸. ـــــــــــــــــــ نشست ح. گزارش کتبی رویه
۱۹. ـــــــــــــــــــ صورت جلسه خ. بحث در مورد مزایای موضوع در حال بررسی
۲۰. ـــــــــــــــــــ پیشنهاد د. پیشنهاد رسمی برای انجام عملی

گروه ۳.
۲۱. ـــــــــــــــــــ تقاضای توضیح الف. تقاضای اجرای قواعد
۲۲. ـــــــــــــــــــ اخطار دستور ب. ختم مذاکره
۲۳. ـــــــــــــــــــ تعویق مشخص پ. پرسش برای کسب اطلاعات
۲۴. ـــــــــــــــــــ تعویق نامشخص ت. رسمی کردن عملی که قبلا انجام شده
۲۵. ـــــــــــــــــــ اولویت ث. استراحت کوتاه
۲۶. ـــــــــــــــــــ کفایت مذاکره ج. تعداد اعضای لازم برای رسمیت امور
۲۷. ـــــــــــــــــــ موقت چ. عقب انداختن به یک زمان معین
۲۸. ـــــــــــــــــــ نصاب ح. رتبه
۲۹. ـــــــــــــــــــ رسمیت بخشی خ. رد کردن درخواست بدون رأی دادن مستقیم
۳۰. ـــــــــــــــــــ تنفس د. موقتی

گروه ۴.
۳۱. ـــــــــــــــــــ نشست عادی الف. ادامه بررسی یک پیشنهاد اصلی
۳۲. ـــــــــــــــــــ ابطال قواعد ب. بدون مخالفت
۳۳. ـــــــــــــــــــ حمایت پ. مسئول کنترل جلسه
۳۴. ـــــــــــــــــــ منشی ت. اجرای ادامه دار وظایف متداوم
۳۵. ـــــــــــــــــــ طرح پیشنهاد ث. قرار دادن مجدد پیشنهاد در برابر مجمع
۳۶. ـــــــــــــــــــ کمیته دائمی ج. موافقت با بررسی پیشنهاد
۳۷. ـــــــــــــــــــ روی میزبرداری چ. نشست کاری دوره ای
۳۸. ـــــــــــــــــــ رئیس ح. مسئول ثبت رویه جلسه
۳۹. ـــــــــــــــــــ اتفاق آرا خ. رأی گیری شفاهی
۴۰. ـــــــــــــــــــ رأی گیری شفاهی د. لغو کردن قواعد

مجامع مشورتی و قوانینشان

جاگذاری. اسناد یک انجمن یا سازمان را با نوشتن حروف از ستون دوم در جای خالی مناسبی از ستون اول مرتب کنید. شماره (۱) بالاترین است.

ستون «الف» ستون «ب» صفحه پاسخ سوال
۴۱. (۱) ـــــــــــــــــــ الف. منشور ثبتی
۴۲. (۲) ـــــــــــــــــــ ب. دستورنامه
۴۳. (۳) ـــــــــــــــــــ پ. اساسنامه یا آیین نامه
۴۴. (۴) ـــــــــــــــــــ ت. دستورنامه اختصاصی
۴۵. (۵) ـــــــــــــــــــ ث. مقررات اجرایی

جاگذاری. فصل های متداول آیین نامه ها را به ترتیب درست با نوشتن حروف از ستون دوم در جای خالی مناسب در ستون اول مرتب کنید.

ستون «الف» ستون «ب» صفحه پاسخ سوال
۴۶. فصل اول ـــــــــــــــــــ الف. نشست ها
۴۷. فصل دوم ـــــــــــــــــــ ب. اختیارات پارلمانتارین
۴۸. فصل سوم ـــــــــــــــــــ پ. هدف
۴۹. فصل چهارم ـــــــــــــــــــ ت. مسئولان
۵۰. فصل پنجم ـــــــــــــــــــ ث. بورد تخصصی
۵۱. فصل ششم ـــــــــــــــــــ ج. رویه اصلاح
۵۲. فصل هفتم ـــــــــــــــــــ چ. کمیته ها
۵۳. فصل هشتم ـــــــــــــــــــ ح. اسم مؤسسه
۵۴. فصل نهم ـــــــــــــــــــ خ. اعضا

چند‌ گزينه‌اي. دور حرف سمت راست گزينه‌ي درست را دايره رسم كنيد:

صفحه پاسخ سوال
۵۵. اعضاي يك مجمع
الف. مي‌توانند پيشنهاد بدهند، مذاكره كننند و رأي بدهند.
ب. فقط در صورتي كه حق عضويت خود را پرداخته باشند رأي مي‌دهند.
پ. مي‌توانند رأي بدهند.

۵۶. اقدام‌هاي هر مجمع مشورتي در معرض (مشروط به)
الف. تغيير با اكثريت آرا است
ب. تصويب سازمان والد است
پ. آئين‌نامه‌ها و ساير قواعد خود سازمان به علاوه‌ي تمام قوانين رويه‌اي به كاربردني است

۵۷. اصل اساسي اخذ تصميم در يك مجمع مشورتي اين است كه
الف. يك پيشنهاد بايد با دو سوم آرا به تصويب برسد
ب. يك پيشنهاد بايد با اكثريت آرا تصويب شود
پ. يك پيشنهاد بايد با آراي شمرده شده به تصويب برسد

۵۸. وقتي قرار است تصميمي با بيش از اكثريت آرا به تصويب برسد، يك الزام عمومي عبارت است از
الف. رأي دو سوم و/يا اطلاعيه‌ي قبلي
ب. بلند كردن دست
پ. رأي با برگه

۵۹. دو شكل مجمع مشورتي عبارت است از
الف. كميته‌هاي دائمي و ويژه
ب. كميته‌ي كل و نشست توده‌اي
پ. كنوانسيون و بورد

۶۰. طبق كتاب «دستورنامه رابرتز ويرايش جديد» و بيشتر قوانين ايالتي، نشست‌هاي الكترونيكي را
الف. كميته‌ها و بوردهاي كوچك مي‌توانند برگزار كنند
ب. اگر آئين‌نامه‌ها مقرر كرده باشند و هر كس بتواند ديگري را در هر لحظه بشنود مي‌توان برگزار كرد
پ. آئين‌نامه‌ها مي‌توانند مقرر كنند.

۶۱. پذيرش در يك نشست توده‌اي
الف. مانند پذيرش در يك سخنگاه عمومي است.
ب. بستگي به اين دارد كه فرد عضو هست يا نه.
پ. ممكن است به طبقه‌ي دعوت شده محدود شود.

۶۲. مجمع محلی یک انجمن سازمان یافته تشکیل شده از افرادی‌ست که :
الف. حق عضویت خود را از پایان مهلت نهایی پرداخت کرده اند.
ب. در منشور ثبتی نامشان ذکر شده است.
پ. اسمشان در اسناد به عنوان اعضای دارای حق رأی با تعهدات مشخص، ذکر شده است.

۶۳.
الف. تعداد مشخصی نشست ویژه در طول سال باشد.
ب. نشست های عادی در فواصل زمانی ثابتی باشد.
پ. نشست معوقه در دوره های زمانی مشخصی باشد.

۶۴. بوردهاي بزرگ و كميته‌هاي بزرگ
الف. رويه‌ي پارلماني را تا درجه‌ي كم‌تر از متوسط پيروي مي‌كنند.
ب. به طور كلي رويه‌ي پارلماني را مانند هر مجمع ديگري پيروي مي‌كنند.
پ. جدا از تشكيلات بزرگتر قواعد رويه‌اي خودشان را مستقر مي‌سازند.

۶۵. منشور ثبتی باید فقط شامل:
الف. اسم وهدف باشد.
ب. اسم، هدف و شرایط عضویت باشد.
پ. آنچه برای بقایش و بقای جایگاه مورد انتظارش تحت قوانین لازم است، باشد.

۶۶. اساسنامه یا آیین‌نامه یک انجمن باید شامل:
الف. قوانینی که ممکن است لغو شوند، باشد.
ب. قوانین ضروری برای برگزاری نشست یک سازمان باشد.
پ. قوانین پایداری که اساسا مربوط به خود انجمن به عنوان یک سازمان است، باشد.

۶۷. بجز منشور ثبتی، بالاترین سند هر انجمن:
الف. آیین نامه است.
ب. اختیارات پارلمانتارین انجمن است.
پ. دستورنامه اختصاصی است.

۶۸. اصطلاح «روولز آو ارودر» (دستورنامه) ارجاع مي‌دهد به:
الف. آئين‌نامه‌ها
ب. قواعد مكتوب رويه‌ي پارلماني مصوب از سوي مجمع يا سازمان
پ. اساسنامه

۶۹. دستورنامه اختصاصی، بجز در مورد مکالمات:
الف. معمولا در زمانی که انجمن سازمان می یابد تصویب می شود.
ب. بستگی به رویه پارمانی دارد.
پ. بستگی به جزئیات تشکیل یک سازمان دارد.

۷۰. مقررات اجرایی یک سازمان:
الف. کنار گذاشته می شوند اگر در مخالفت، یک اخطار دستور بر اساس قواعد کتبی داده شود.
ب. بر دستورنامه اختصاصی اولویت دارد.
پ. مانند قواعد آیین نامه اجرا می شوند.

درست يا نادرست. اگر گزاره‌هاي زير درست هستند دور د و اگر نادرست هستند دور ن دايره بكشيد.

درست نادرست صفحه پاسخ سوال
۷۱. دو- سوم آرا يعني دو سوم كساني كه حضور دارند. د ن
۷۲. ماهيت مجموعه‌اي از نشست‌ها كه به سازماندهي يك انجمن منجر شود نشست توده‌اي است. د ن
۷۳. آیین نامه انجمن محلی سازمان یافته باید رویه ای برای فراخوان نشست های ویژه مقرر کند. د ن
۷۴. بوردها هیچ محدودیتی در تعداد اعضا ندارند. د ن
۷۵. اگر یک انجمن منشور ثبتی داشته باشد، اجباری در داشتن اساسنامه / آیین‌نامه وجود ندارد. د ن

انجام امور اجرایی

جاگذاری. امور اجرایی در ستون دوم را به ترتیب درست با نوشتن حروف از ستون دوم در جای خالی مناسب از ستون اول، مرتب کنید.

ستون «الف» ستون «ب» صفحه پاسخ سوال
۷۶. (۱) ـــــــــــــــــــ الف. گزارش کمیته های موقت
۷۷. (۲) ـــــــــــــــــــ ب. دستورات خاص
۷۸. (۳) ـــــــــــــــــــ پ. قرائت و تصویب صورتجلسه
۷۹. (۴) ـــــــــــــــــــ ت. کار ناتمام و دستورات عام
۸۰. (۵) ـــــــــــــــــــ ث. کار جدید
۸۱. (۶) ـــــــــــــــــــ ج. گزاش مسئولان، بوردها و کمیته های دائمی

دور گزینه درست خط بکشید.
صفحه پاسخ سوال
۸۲. نصاب یک انجمن:
الف. بیشترین تعدادی ست که می تواند هر نسشتی را برگزار کند.
ب. دوسوم تعداد اعضای حاضر در نشست است.
پ. کمترین تعداد اعضا ست که باید حاضر باشند تا امور قانونی باشند.

۸۳. در صورت مسکوت بودن آیین‌نامه، نصاب در انجمن سازمان یافته:
الف. تعداد همه عضویت هاست.
ب. تعدادی ست که معمولا در هوای مناسب در نشست حاضر می شوند.
پ. تعداد افرادی ست که در لیست حضور و غیاب حاضرند.

۸۴. کمترین تعداد مسئولان اصلی که برای رسمیت نشست لازم است:
الف. رئیس و منشی یا دبیر
ب. رئیس، منشی و خزانه دار
پ. رئیس و خزانه دار

۸۵. اعلام نتایج توسط رئیس باید شامل:
الف. پیشنهاد تصویب (یا رد) شد و اجرای رأی
ب. موافقان (یا مخالفان) بردند، کار جدیدی هست؟
پ. موافقان (یا مخالفان) بردند، پیشنهاد تصویب (یا رد) شد اجرای رأی و کار جدید

۸۶. در رویه واقعی پارلمانی، رئیس خود را خطاب قرار میدهد با عنوان:
الف. رئیس
ب. رئیس
پ. کرسی ریاست

۸۷. برای دعوت به دستور کردن نشست، رئیس باید بگوید:
الف. "برای آغاز نشست آماده اید؟"
ب. "نشست آغاز می شود."
پ. "نشست در دستور قرار می گیرد."

۸۸. اجلاس مجامع سازمان یافته معمولاً پیرو:
الف. دستورکاری هستند که بلافاصله بعد از آغاز تنظیم شده است.
ب. دستورکار از پیش آماده شده هستند.
پ. دستورکار تنظیم شده توسط رئیس هستند.

۸۹. دعوت به دستور کردن نشست:
الف. بخشی از دستورکار نیست.
ب. اولین بخش از رویه کار است.
پ. توسط منشی صورت می پذیرد.

۹۰. در دستور کار استاندارد ارائه گزارش مسئولان:
الف. بلافاصله قبل از کار جدید است.
ب. تنها در صورت اضافی آمدن وقت است.
پ. بلافاصله بعد از تصویب صورت جلسه است.

۹۱. ارائه گزارش مسئولان معمولاً:
الف. به ترتیبی ست که مسئولان در آیین نامه اسمشان ذکر شده است.
ب. به ترتیب رئیس، نایب رئیس، منشی و خزانه دار است.
پ. به ترتیب خزانه دار، منشی و رئیس است.

۹۲. پیشنهاد اصلی پیشنهادی است که:
الف. کاری را در برابر مجمع قرار می دهد.
ب. وقتی پیشنهاد دیگری در حال بررسی ست می تواند مطرح شود.
پ. بالاترین اولویت را دارد.

۹۳. قبل از آنکه عضوی از مجمع بتواند در مذاکره صحبت کند باید:
الف. حق عضویت مجمع را پرداخت کرده باشد.
ب. توجه رئیس را با بالا بردن دست جلب کند.
پ. صحن بگیرد.

۹۴. شاید با کسی که اول از همه بلند نشده و رئیس را خطاب قرار نداده، متمایز رفتار شود و مورد تایید قرار بگیرد زیرا:
الف. رئیس موضع او را در مورد پیشنهاد می داند و مطمئن است.
ب. او به خاطر برنامه دیگری درخواست این رفتار متمایز را داده است.
پ. او پیشنهاد دهنده باشد و در مورد آن مذاکره نکرده است.

۹۵. اگر رئیس در تخصیص صحن اشتباه کند، یکی از اعضا میتواند:
الف. پیشنهاد تقاضای فوری بدهد.
ب. اخطار دستور بدهد.
پ. از مجمع درخواست کند عمل صورت گرفته را تصویب نهایی کند.

درست یا غلط : دور "د" خط بکشید اگر عبارت درست است یا "ن" اگر غلط است.
درست نادرست صفحه پاسخ سوال
۹۶. کمترین تعداد عضوی که باید در نشست‌های مجامع تصمیم‌گیری حضور داشته تا تصمیمات رسمی باشند، نصاب آن مجمع است. د ن
۹۷. نصاب باید به تعداد اعضائی تنظیم گردد که به طور معقولانه میتوان انتظار داشت که در نشست شرکت نمایند. د ن ۴۹
۹۸. در نشست‌های یک کنواسیون، مگر آنکه آیین‌نامه سازمان به نحو دیگری مقرر کرده باشد، نصاب اکثریت نمایندگانی می‌باشد که در کنواسیون ثبت‌نام کرده باشند. د ن ۵۰
۹۹. در یک نشست توده‌ای، نصاب شامل آن کسانی می‌باشد که در نشست شرکت کردند. د ن ۵۰
۱۰۰. حتی در یک نشست کوچک، مسئول جلسه را نباید کسی با نام خطاب قرار دهد. د ن ۵۲
۱۰۱. مسئول جلسه یک مجمع، همیشه در زمان دعوت جلسه به دستور، می‌ایستد. د ن ۵۳
۱۰۲. اولین مورد کاری در یک نشست معمولی، گزارش مسئولان می‌باشد. د ن ۵۴
۱۰۳. دستور کار در یک کنواسیون معمولا به عنوان یک برنامه یا اجندا شناخته می‌شود. د ن ۵۵
۱۰۴. یک عضو در یک مجمع می‌تواند بدون کسب صحن یک پیشنهاد اصلی را مطرح نماید و یا در مذاکره صحبت کند. د ن ۵۷

۱۰۵. یک عضو می‌تواند با برخاستن قبل از آنکه صحن واگذار شود، تقاضای قبلی نسبت به صحن را ثبت کند. د ن ۵۸

رسیدگی به یک پیشنهاد ( صفحات ۸۲ – ۵۹ )

جاگذاری. مراحل «رسیدگی به یک پیشنهاد» را به ترتیب در ردیف مناسب، با قرار دادن حروف ستون «ب» در جایگاه مناسب در ستون «الف» مرتب نمائید. ( پاسخ سوالات در صفحات ۸۲ – ۵۹ )
ستون «الف» ستون «ب»
۱۰۶. (۱ ) ـــــــــــــــــــ الف. رئیس نتیجه رای را اعلام می‌کند.
۱۰۷. (۲ ) ـــــــــــــــــــ ب. رئیس رای‌گیری می‌کند.
۱۰۸. (۳ ) ـــــــــــــــــــ پ. عضو پیشنهاد را مطرح می‌کند.
۱۰۹. (۴ ) ـــــــــــــــــــ ت. عضو دیگری پیشنهاد را حمایت می‌کند.
۱۱۰. (۵ ) ـــــــــــــــــــ ث. اعضا در مورد پیشنهاد مذاکره می‌کنند.
۱۱۱. (۶ ) ـــــــــــــــــــ ج. رئیس پیشنهاد را قرائت می‌کند.

چند گزینه‌ای. حول حرف پاسخ درست در سمت راست، دایره بکشید.
صفحه پاسخ سوال
۱۱۲. پیشنهادها توسط سه مرحله به مجمع ارائه می‌شود. یک عضو ـــــــــــــــــــ ۶۰
الف. برمی‌خیزد، رئیس را مخاطب قرار می‌دهد و پیشنهاد را ارائه می‌دهد.
ب. رئیس را مخاطب قرار می‌دهد و پیشنهاد را ارائه می‌دهد و سپس رئیس پیشنهاد را قرائت می‌کند.
پ. پیشنهاد را ارائه می‌دهد، عضوی دیگر از آن حمایت می‌کند و رئیس پیشنهاد را قرائت می‌کند.

۱۱۳. یک عضو در شرایط معمولی با گفتن ـــــــــــــــــــ یک پیشنهاد را ارائه می‌دهد. ۶۰
الف. «پیشنهاد می‌کنم که...»
ب. « می‌خواهم پیشنهاد کنم که...»
پ. «این عضو پیشنهاد می‌کند که...»

۱۱۴. به محض آنکه یک عضو پیشنهاد داد، او ـــــــــــــــــــ ۶۱
الف. روی صندلی خود می‌نشیند.
ب. چون میداند نوبت نخست مال اوست، ایستاده باقی می‌ماند.
پ. در صورتی که عضوی بخواهد پیشنهاد تغییر در پیشنهاد بدهد، ایستاده باقی می‌ماند.

۱۱۵. وقتی عضوی نسبت به جمله‌بندی مناسب یک پیشنهاد مطمئن نباشد، او ـــــــــــــــــــ ۶۱
الف. می‌تواند از عضو دیگر کمک بخواهد.
ب. می‌تواند از رئیس کمک بخواهد.
پ. از او خواسته می‌شود وقتی دارد پیشنهاد را تدوین می‌کند نوبت را واگذار نماید.

۱۱۶. حمایت کننده یک پیشنهاد ـــــــــــــــــــ ۶۲
الف. همیشه باید بلند شود و نام خود را اعلام کند.
ب. لازم نیست نوبت بگیرد.
پ. فقط بعد از انکه تایید شد نوبت میگیرد.

۱۱۷. حمایت به این معناست که حمایت کننده ـــــــــــــــــــ ۶۳
الف. موافق است که پیشنهاد در مجمع مطرح شود.
ب. با محتوای پیشنهاد موافق است.
پ. مایل است نفر دوم صحبت کند.

۱۱۸. فقدان حمایت بی‌اهمیت میشود ـــــــــــــــــــ ۶۴
الف. بعد از آنکه رئیس موضوع را قرائت کند.
ب. بعد از آنکه مذاکره شروع شود.
پ. وقتی پیشنهاد دهنده پیشنهاد مجوز پس گرفتن آن را بخواهد.

۱۱۹. یک پیشنهاد بر روی مذاکره مفتوح است، وقتی ـــــــــــــــــــ ۶۴
الف. پیشنهاد حمایت شده باشد.
ب. پیشنهاد از سوی رئیس قرائت شده باشد.
پ. یک عضو پیشنهاد را مطرح کرده باشد.

۱۲۰. وقنی یک پیشنهاد مناسب مطرح شده باشد، رئیس آن را از طریق زیر در برابر مجمع قرار میدهد: ۶۴
الف. به رای گذاشتن موضوع
ب. قرائت موضوع
پ. تکرار قرائت موضوع

۱۲۱. شکل اساسی مورد استفاده رئیس برای قرائت یک موضوع این است : ۶۴
الف. «پیشنهادی که الان مطرح و حمایت شد این است ... »
ب. «پیشنهاد میشود که ... »
پ. «پیشنهاد و حمایت میشود که … »

۱۲۲. اگر عضوی پیشنهادی بدهد که خارج از دستور باشد ـــــــــــــــــــ ۶۶
الف. او باید توسط رئیس خارج از دستور اعلام شود.
ب. باید پذیرفته شود مگر آنکه عضوی دیگر مخالفت کند.
پ.رئیس میتواند یک پیشنهاد دیگر مطرح نماید که در دستور باشد.

۱۲۳. یک پیشنهاد به نحوی در صورت جلسه گزارش میشود که ـــــــــــــــــــ ۷۱
الف. توسط پیشنهاد دهنده قرائت شده باشد.
ب. جمله‌بندی آن توسط رئیس بهبود یافته باشد.
پ. سرانجام از سوی رئیس برای اخذ رای قرائت شده باشد.

۱۲۴. ارائه دهنده یک پیشنهاد ـــــــــــــــــــ ۶۹
الف. حق دارد در مذاکره درباره آن پیشنهاد نخستین نفر باشد.
ب. باید اول از همه در مذاکره صحبت کند.
پ. میتواند حق اول صحبت کردن خود را به دیگری تفویض کند.

۱۲۵. مذاکره در مورد یک پیشنهاد ـــــــــــــــــــ ۷۰
الف. باید به مزایای پیشنهاد در دست بررسی و اصلاحیه‌ها منحصر شود.
ب. نباید بیشتر از ده دقیقه طول بکشد.
پ.باید به مزایای پیشنهاد در دست بررسی منحصر شود.

۱۲۶. جز در صورت قاعده‌ای مخالف، یک عضو میتواند ـــــــــــــــــــ ۷۰
الف. دوبار در طول یک روز صحبت کند.
ب. دوبار در مورد یک موضوع و در یک روز صحبت کند.
پ. در یک روز یک بار صحبت کند.

۱۲۷. در جریان به رای گذاشتن یک موضوع، رئیس باید ـــــــــــــــــــ ۷۱
الف. آراء مثبت و منفی و بعد ممتنع را بگیرد.
ب. اول آراء غایبان را بگیرد.
پ. آراء مثبت و منفی را بگیرد.

۱۲۸. یک عضو حق دارد ـــــــــــــــــــ ۷۷
الف. وقتی نسبت به اینکه کدام طرف برنده است تردید وجود داشته باشد ملزم سازد که رای صوتی دوباره به صورت رای قیامی اخذ شود.
ب. تحت هر شرایطی پیشنهاد رای صوتی را مطرح کند.
پ.شمارش آراء را بخواهد.

۱۲۹. رئیس از حق خود برای رای دادن ـــــــــــــــــــ ۷۸
الف. همیشه استفاده میکند.
ب. فقط وقتی رای‌گیری با ورق و مخفی باشد یا وقتی که ردی او بر نتیجه تاثیر بگذارد.
پ. فقط وقتی نسبت به یک موضوع حساسیت داشته باشد.

۱۳۰. اگر رای یک پیشنهاد اصلی مساوی باشد ـــــــــــــــــــ ۷۸
الف. پیشنهاد باخته است.
ب. دوباره رای‌گیری میشود.
پ. رئیس باید رای بدهد تا تساوی را بهم بزند.
درست یا نادرست. با کشیدن خط حول «د»، جمله درست را مشخص نمایید در صورت نادرست بودن، حول «ن» خط بکشید.
درست نادرست صفحه پاسخ سوال
۱۳۱. طرح پیشنهاد و حمایت از آن پیشنهاد را در برابر مجمع قرار میدهد. د ن ۶۰
۱۳۲. اگر تصمیم مجمع انجام کاری که یک پیشنهاد مطرح میکند باشد، آن پیشنهاد را تصویب میکند یا پیشنهاد تصویب میشود. د ن ۶۰
۱۳۳. برای ارائه یک پیشنهاد اصلی، یک عضو باید وقتی که هیچ موضوعی در دست بررسی نیست کسب صحن کند. د ن ۶۰
۱۳۴. یک پیشنهاد بلند و پیچیده یا یک قطعنامه، باید از قبل آماده و به صورت مکتوب ارائه شود. د ن ۶۰
۱۳۵. یک پیشنهاد ارائه شده به صورت مکتوب و تقدیم شده به رئیس باید توسط نویسنده پیشنهاد قرائت شود. د ن ۶۱
۱۳۶. یک پیشنهاد ارائه شده از سوی یک بورد یا کمیته‌ای با بیش از یک عضو لازم نیست از صحن حمایت شود. د ن ۶۳
۱۳۷. وقتی عضوی از پیشنهادی حمایت میکند به این معناست که طرفدار آن پیشنهاد است. د ن ۶۳
۱۳۸. ممتنع به معنای اصلا رای ندادن است. د ن ۷۲ - ۷۱
۱۳۹. عضوی که پیشنهادی را حمایت میکند با پیشنهاد موافقت نمیکند و ممکن است در واقع مخالف آن رای بدهد. د ن ۶۳
۱۴۰. وقتی مذاکره شروع شده باشد، حمایت بی‌اهمیت شده است. د ن ۶۴
۱۴۱. رئیس ممکن است از منشی بخواهد قطعنامه‌ای را قرائت کند بجای آنکه خودش بخواند. د ن ۶۵
۱۴۲. یک قطعنامه، بخاطر طولانی یا پیچیده بودن آن یک پیشنهاد اصلی تلقی نمیشود. د ن ۶۵
۱۴۳. با برخی استثناها، رئیس باید یک پیشنهاد را بلافاصله بعد از آنکه مطرح و حمایت شد، قرائت کند. د ن ۶۴
۱۴۴. اگر پیشنهادی خارج از دستور باشد رئیس باید بگوید، «خارج از دستور هستید.». د ن ۶۶
۱۴۵. اگر رئیس حکم داد که پیشنهادی خارج دستور است، تصمیم او موضوع یک فرجام است. د ن ۶۶
۱۴۶. ارائه کننده یک پیشنهاد میتواند پیش از آنکه رئیس آن را قرائت کند پیشنهاد را پس بگیرد. د ن ۶۷
۱۴۷. ارائه دهنده پیشنهاد حق دارد که در مورد آن موضوع اول صحبت کند. د ن ۶۹
۱۴۸. با اجازه رئیس، یک عضو میتواند بیشتر از آنچه که قواعد تشکیلات اجازه داده صحبت کند. د ن ۷۰
۱۴۹. در مذاکره، اعضا باید فقط با عنوان مسئولان یکدیگر را مخاطب قرار دهند و باید از ذکر نام سایر اعضا تا آنجا که ممکن است خودداری کنند. د ن ۷۰
۱۵۰. اعضا هرگز نباید به انگیزه اعضا حمله کنند یا کنایه بزنند. د ن ۷۰
۱۵۱. مقام ریاست میتواند به مذاکره در تمام پیشنهادات وارد شود. د ن ۷۰
۱۵۲. در جریان مذاکره یک عضو باید اظهار نظر را به موضوع در دست بررسی منحصر کند و از بدگویی بپرهیزد. د ن ۷۰
۱۵۳. رای صوتی روش معمولی برای اخذ رای در خصوص هر پیشنهادی است که برای تصویب به بیش از اکثریت نیاز نداشته باشد. د ن ۷۶
۱۵۴. وقتی صدای رای مثبت (موافقان) خیلی بلند بود، دیگر لازم نیست رئیس رای منفی را اخذ کند. د ن ۷۶
۱۵۵. اگر رای قیامی غیرقطعی باقی بماند، رئیس یا مجمع میتوانند دستور رای شمارشی را بدهند. د ن ۷۶
۱۵۶. اعلام نتیجه آراء از سوی رئیس باید شامل: تعداد رای‌ها از هر طرف باشد، چه در صورتی که پیشنهاد به تصویب رسیده باشد یا رد شده باشد، تاثیر آراء و موضوع کار بعدی باشد. د ن ۷۴
۱۵۷. یک عضو حق دارد تقاضا دهد که رای‌گیری با صدا از طریق رای‌گیری با قیام و قعود مجددا گرفته شود. حتی اگر هیچگونه تردیدی در نتیجه رای‌گیری با صدا وجود نداشته باشد. د ن ۷۶
۱۵۸. توافق عمومی مستلزم خشنودی دو سوم آراء می‌باشد. د ن ۸۱
۱۵۹. طرح «تشکیک» بلافاصله پس از رای‌گیری با صدا، درخواستی برای رای‌گیری با قیام و قعود می‌باشد. د ن ۷۷
۱۶۰. تساوی آرا معمولا باخت رای می‌باشد. د ن ۷۸
۱۶۱. استفاده از رویه توافق عمومی، زمانی مناسب می‌باشد که اعتقاد بر این است که اقلیتی وجود ندارد که از حقوق‌شان محافظت شود. د ن ۷۹
پیشنهادها (صفحات ۱۰۵ – ۸۳ ، ۱۴۵ – ۱۲۱ ، برخی از صفحات ۵۷ – ۳۵ )
جاگذاری. مراحل «رسیدگی به یک پیشنهاد» را در ردیف مناسب خود، با قرار دادن حروف ستون «ب» در جایگاه مناسب در ستون «الف» مرتب نمائید. پایین‌ترین رتبه پیشنهادات، پیشنهاد اصلی میباشد که در جایگاه سیزدهم قرار گرفته است.
ستون «الف» ستون «ب» صفحه پاسخ سوال
۱۶۲. بالاترین ـــــــــــــــــــ تعویق به یک زمان مشخص (Postpone to a Certain Time (Definitely)) ۸۸
۱۶۳. (۲ ) ـــــــــــــــــــ روی میز گذاری (Lay on the Table) ۸۹
۱۶۴. (۳ ) ـــــــــــــــــــ تعویق نامشخص (Postpone Indefinitely) ۸۸
۱۶۵. (۴ ) ـــــــــــــــــــ ختم جلسه (Adjourn) ۹۳
۱۶۶. (۵ ) ـــــــــــــــــــ اصلاح (Amend) ۸۸
۱۶۷. (۶ ) ـــــــــــــــــــ تعیین زمان نشست تعویقی (Fix the Time to Which to Adjourn) ۹۳
۱۶۸. (۷ ) ـــــــــــــــــــ تنفس (Recess) ۹۳
۱۶۹. (۸ ) ـــــــــــــــــــ طرح تقاضای فوریتی (Raise a Question of Privilege) ۹۲
۱۷۰. (۹ ) ـــــــــــــــــــ ارجاع به کمیته (Commit (or Refer)) ۸۸
۱۷۱. (۱۰ ) ـــــــــــــــــــ کفایت مذاکره (Previous Quesiton) ۸۹
۱۷۲. (۱۱ ) ـــــــــــــــــــ اخطار برنامه‌ای (Call for the Orders of the) ۹۲
۱۷۳. (۱۲ ) ـــــــــــــــــــ کمیت مذاکره (Limit or Extend Limits of Debate) ۸۹
پایین‌ترین پیشنهاد اصلی
گنجاندنی. با قرار دادن حروف و یا عدد مناسب در ستون «ب»، میزان رای مورد نیاز برای لیست پیشنهادات در ستون «الف» را مشخص نمایید. از این عبارات به عنوان جواب استفاده نمایید: دو سوم = ۲/۳ ، اکثریت آرا = الف ، رای رئیس = ر ، درخواست یک عضو = د
صفحات پاسخ سوال ۴۴ - ۳۷
ستون «الف» ستون «ب»
۱۷۴. تعویق به یک زمان مشخص ـــــــــــــــــــ
۱۷۵. روی میز گذاری ـــــــــــــــــــ
۱۷۶. پیشنهاد اصلی ـــــــــــــــــــ
۱۷۷. تعویق نامشخص ـــــــــــــــــــ
۱۷۸. ختم جلسه ـــــــــــــــــــ
۱۷۹. اصلاح ـــــــــــــــــــ
۱۸۰. تعیین زمان نشست تعویقی ـــــــــــــــــــ
۱۸۱. تنفس ـــــــــــــــــــ
۱۸۲. طرح تقاضای فوریتی ـــــــــــــــــــ
۱۸۳. ارجاع به کمیته ـــــــــــــــــــ
۱۸۴. کفایت مذاکره ـــــــــــــــــــ
۱۸۵. اخطار برنامه‌ای ـــــــــــــــــــ
۱۸۶. کمیت مذاکره ـــــــــــــــــــ
چند گزینه‌ای. حول حرف پاسخ درست در سمت راست، دایره بکشید.
صفحه پاسخ سوال
۱۸۷. اساسی‌ترین فرم پیشنهاد که یک کار را معرفی میکند، ـــــــــــــــــــ است. ۸۳
الف. یک پیشنهاد فرعی
ب. یک پیشنهاد ضمنی
پ. یک پیشنهاد اصلی

۱۸۸. به دسته‌ای از پیشنهادات که پیشنهادات نوع دوم نامیده می‌شوند، عبارت‌اند از: ۸۵ - ۸۴
الف. پیشنهاد اصلی، پیشنهادات فرعی و پیشنهادات فوریتی
ب. پیشنهادات فرعی، پیشنهادات فوریتی و پیشنهادات ضمنی
پ. پیشنهادات فوریتی، پیشنهادات ضمنی و پیشنهاداتی که موضوعی را دوباره در برابر مجمع قرار می‌دهند

۱۸۹. یک پیشنهاد نوع دوم باید مورد بررسی قرار گیرد قبل از: ۸۵
الف. یک پیشنهاد اصلی در دستور
ب. یک پیشنهاد ضمنی در دستور
پ. بررسی مستقیم پیشنهاد اصلی که بتواند ادامه پیدا کند

۱۹۰. پایین‌ترین رتبه، پشنهاد ـــــــــــــــــــ است. ۸۶
الف. تعویق نامشخص
ب. پیشنهاد اصلی
پ. پیشنهاد تعیین زمان نشست تعویقی

۱۹۱. پیشنهادهای فرعی ـــــــــــــــــــ ۸۷
الف. در تعیین تکلیف پیشنهاد اصلی به مجمع کمک می‌کند.
ب. در رتبه بالاتری از پیشنهادهای ضمنی قرار دارند.
پ. قابل مذاکره هستند.

۱۹۲. در یک سری از پیشنهادها که در دست بررسی و در دستور می‌باشند، کدامیک از موارد زیر ابتدا رای‌گیری می‌شود؟ ۸۹ - ۸۸
الف. کفایت مذاکره
ب. کمیت مذاکره
پ. تعویق نامشخص

۱۹۳. یک پیشنهاد برای تعویق نامشخص زمانی استفاده میشود که یک عضو بخواهد ـــــــــــــــــــ ۱۴۵
الف. پیشنهاد را به نشست بعدی موکول نماید.
ب. پیشنهاد را به زمان دیگری موکول نماید.
پ. پیشنهاد اصلی را از بین می‌برد و مانع از رای‌گیری مستقیم در مورد موضوع می‌شود.

۱۹۴. پیشنهاد اصلاح ـــــــــــــــــــ ۸۸
الف. میتواند به عنوان پیشنهاد فرعی به کار رود.
ب. معنای یک پیشنهاد در حال بررسی را قبل از آنکه آن پیشنهاد، خود عمل نماید، تصحیح و شفاف‌سازی می‌کند.
پ. خارج از دستور می‌باشد اگر پیشنهاد تعویق نامشخص در انتظار باشد.

۱۹۵. سه فرایند اساسی اصلاح عبارت‌اند از: ۱۵۳ - ۱۵۲
الف. گنجاندن یا افزودن، خط زدن، خط زدن و گنجاندن
ب. افزودن، خط زدن و گنجاندن، جایگزین کردن
پ. افزودن، گنجاندن، خط زدن

۱۹۶. پیشنهاد ارجاع به کمیته ـــــــــــــــــــ ۸۸
الف. غیر قابل مذاکره است.
ب. پیشنهاد اصلی را برای مطالعه به یک کمیته می‌فرستد.
پ. غیر قابل اصلاح است.

۱۹۷. برای تعویق رسیدگی به یک پیشنهاد اصلی تا نشست عادی بعدی، یک عضو ـــــــــــــــــــ را مطرح می‌نماید. ۸۹ - ۸۸
الف. روی میز گذاری
ب. تعویق نامشخص
پ.تعویق به یک زمان مشخص

۱۹۸. برای کاهش زمان مذاکره، یک عضو ـــــــــــــــــــ را مطرح می‌نماید. ۸۹
الف. تعویق نامشخص
ب. مخالفت با بررسی موضوع
پ. کمیت مذاکره

۱۹۹. با یک پیشنهاد اصلی در حال بررسی و یک پیشنهاد اصلاح در حال مذاکره، کدامیک از پیشنهادها فوق خارج از دستور می‌باشد؟ ۸۹ - ۸۸
الف. روی میز گذاری
ب. کمیت مذاکره
پ. تعویق نامشخص

۲۰۰. برای بررسی یک پیشنهاد در زمانی دیگر در همان نشست، یک عضو ـــــــــــــــــــ را مطرح می‌نماید. ۸۹
الف. مخالفت با بررسی موضوع
ب. تعویق موضوع به یک زمان مشخص
پ. تعویق موضوع به یک زمان نامشخص

۲۰۱. زمانی که یک عضو بخواهد موضوع در دست بررسی را مورد مطالعه ویژه قرار دهد، عضو چه کاری باید انجام دهد؟ ۸۹
الف. مطرح کردن روی میزگذاری
ب. مطرح کردن تعویق به یک زمان مشخص
پ. مطرح کردن ارجاع به کمیته

۲۰۲. اگر یک عضو بخواهد پیشنهاد یک تغییر در موضوع در حال بررسی را بدهد، کدام پیشنهاد قابل استفاده است؟ ۸۸
الف. اصلاح
ب. ارجاع به کمیته
پ. تعویق به یک زمان مشخص

۲۰۳. زمانی که یک عضو بخواهد موضوع در حال بررسی بلافاصله به رای گذاشته

براي متن انگليسي اين سؤال‌ها اينجا را كليك كنيد.


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 4022 / 597437

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت مقالات آموزشي   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License