كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
پذيرش > دستورنامه رابرت (براي نوآموزان) > قسمت پنجم: بعد از مقدمات > قسمت پنجم: بعد از مقدمات

قسمت پنجم: بعد از مقدمات

مقاله‌هاى اين بخش


فصل چهاردهم

خلاصه ي پيشنهادها (قسمت پنجم: بعد از مقدمات)

چهار شنبه 23 آوريل 2014

الف - پيش گفتار
ب - پيشنهاد اصلي
پ - پيشنهادهاي فرعي
ت - پيشنهادهاي فوريتي
ث - پيشنهادهاي ضمني
ج - پيشنهادهايي كه موضوعي را دوباره در برابر مجمع قرار مي دهندفصل سيزدهم

بيست پرسش رايج (قسمت پنجم: بعد از مقدمات)

چهار شنبه 23 آوريل 2014

1 - درست است كه رئيس فقط براي شكستن تساوي آرا رأي مي دهد؟
2 - آيا اعضا به اعتبار سمت، مي توانند رأي بدهند و آيا آنان در تعيين نصاب
شمارش مي شوند؟
3 - درست است كه، وقتي نصاب حاصل شد، صرف نظر از اينكه در جريان نشست
چند نفر عضو جلسه را ترك كنند، نصاب محفوظ خواهد ماند؟
4 - در تعيين نتيجه ي رأ ي گيري، اكثريت آرا چگونه تعيين مي شود؟
5 - آيا هنگام شمارش آرا مي توانيم ارقام كسب شده را گرد كنيم؟ به عنوان نمونه،
چون دو سوم 101 رأي مي شود 3333 / 67 ، آيا 67 رأي مثبت از 101 رأي اخذ شده،
دو سوم آرا محسوب مي شود؟
6 - آيا آرای ممتنع شمرده مي شوند؟
7 - رأي عدم اعتماد چيست؟
8 - با «اصلاح دوستانه » چه مي كنيد؟
9 - درست است كه عضوي كه در ارتباط با يك پيشنهاد تضاد منافع دارد نمي تواند
به آن پيشنهاد رأي دهد؟
10 - رأي وكالتي را مي توان به حساب آورد؟
11 - مذاكره در باره يك پيشنهاد را بايد بلافاصله پس از آنكه عضوي پيشنهاد
كفايت مذاكره را مطرح كرد خاتمه داد؟
12 - آيا پيشنهاد روي ميز گذاشتن يك پيشنهاد تا نشست بعدي طبق نظا منامه است؟
13 - آيا با تصويب پيشنهاد گذاشتن روي ميز مي توان چيزي را به شكست كشاند؟
14 - چگونه مي توانم يك موضوع را در برنامه ي كار نشست بگنجانم؟
15 - آيا خلاصه كردن موضوعاتي كه در نشست به بحث گذاشته مي شوند در
دستور جلسه لازم نيست تا دستور جلسات كامل شوند؟
16 - اگر صورت جلسات نشست قبلي صحيح باشند، آيا تصحيحات صورت جلسه اي
كه تصحيحات در آن اعمال شده، در دستور جلسه خواهد آمد؟
17 - آيا در يك اجلاس اجرايي مي توان رأي گيري كرد؟
18 - آيا امكان دارد يك استعفانامه را پس از تقديم پس گرفت؟
19 - آيا مي توانيم نشست هاي بورد خودمان را از طريق تلفن كنفرانس برگزار كنيم؟
20 - چگونه مي توانيم از دست مسؤولي كه دوستش نداريم، پيش از اتمام دوره خلاص شويم؟فصل دوازدهم

روش كاربرد كتاب اصلي (قسمت پنجم: بعد از مقدمات)

چهار شنبه 23 آوريل 2014

الف -اهميت ويرايش دهم كتاب نظام نامه ي رابرت
ب - نظام نامه رابرت به عنوان كتاب مرجع
پ - نظم نامه رابرت چگونه سازماندهي مي شود:
1 - نكات اساسي
2 - پيشنهادها
3 - مجموعه ي قواعد
4 - جدول ها، نمودارها و فهرست ها
ت - استفاده از نظام نامه هنگام بروز تعارض در ميان پيشنهادها
ث -توصيف خصوصيات استاندارد پيشنهادها
ج - استفاده از جدول هاي كتاب
چ - فهرست مطالب و ضمایم
ح - آموزش بيشترپذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 597436

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت (براي نوآموزان)   پيگيرى فعاليت سايت قسمت پنجم: بعد از مقدمات   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License