كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
پذيرش > دستورنامه رابرت (براي نوآموزان) > قسمت ششم: حالا كه انتخاب (يا منصوب)‌ شديد > قسمت ششم: حالا كه انتخاب (يا منصوب)‌ شديد

قسمت ششم: حالا كه انتخاب (يا منصوب)‌ شديد

مقاله‌هاى اين بخش


فصل بیستم

كنوانسيون: نماينده يا جانشين (قسمت ششم: حالا كه انتخاب (يا منصوب)‌ شديد)

يكشنبه 27 آوريل 2014

الف - ماهيت كنوانسيون
ب - حقوق و وظايف نماينده
پ - جانشين ها و نحوه ي جايگزيني آنان
ت - تفاوت هاي كنوانسيون با نشست هاي ديگر
ث - سه گام مهم در شروع كنوانسيون
ج - تأیيد اعضای صاحب رأي
چ - اعتبارنامه هاي مورد اختلاف
ح - تصويب قواعد كنوانسيون
خ - بررسي قطعنامه هافصل نوزدهم

ریيس يا عضو كميته (قسمت ششم: حالا كه انتخاب (يا منصوب)‌ شديد)

شنبه 26 آوريل 2014

الف - اهميت كميته ها
ب - برنامه ريزي نشست هاي كميته
پ - اعتبار اقدام كميته
ت - رويه ي كميته
ث - كميته هاي دائم و ويژه
ج - گزارش هاي كميتهفصل هيجدهم

اعضای بورد (هيأت) (قسمت ششم: حالا كه انتخاب (يا منصوب)‌ شديد)

شنبه 26 آوريل 2014

الف - بوردهاي مستقل
ب - بوردهاي فرعي
پ - كميته ي اجرايي
ت - رويه ها در بورد
ث - اعتبار اقدام هاي بوردفصل هفدهم

خزانه دار (قسمت ششم: حالا كه انتخاب (يا منصوب)‌ شديد)

شنبه 26 آوريل 2014

الف - وظايف
ب - گزارش خزانه دار
پ - بازرسانفصل شانزدهم

منشي (قسمت ششم: حالا كه انتخاب (يا منصوب)‌ شديد)

شنبه 26 آوريل 2014

الف - نقش منشي
ب - ارسال فراخوان يا اخطا ر نشست ها
پ - تهيه دستور كار براي رئيس جلسه
ت - وظايف در جريان نشست
ث - تهيه ي پيش نويس صورت جلسه
ج - تصحيح و تصويب صورت جلسه
چ - وظايف خارج از نشستپذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 597437

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت (براي نوآموزان)   پيگيرى فعاليت سايت قسمت ششم: حالا كه انتخاب (يا منصوب)‌ شديد   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License